Deklaracja dostępności

Miejski Żłobek w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Żłobka w Głownie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie ma możliwości zwiększenia kontrastu kolorystycznego;
  • nie można powiększyć i zmniejszyć czcionki;
  • zdjęcia i grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego;
  • filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących i głuchych;
  • nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranowych.

Trwają prace nad dostosowaniem dostępności cyfrowej do wymogów wskazanych w ustawie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Żłobek w Głownie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Strumian, estrumian@glowno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 881 282 658. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dzieli się na część zaadaptowaną pod działalność żłobka, znajdującą się na parterze oraz pomieszczenia pozostające w trwałym zarządzie Miejskiego Żłobka w Głownie.

Przed wejściem głównym do Miejskiego Żłobka w Głownie od ul. Wojska Polskiego wykonany jest podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. Istnieje również dostęp do budynku z poziomu terenu, od strony patio. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z dwóch wymienionych wyżej rozwiązań umożliwiających wejście do budynku.

Budynek posiada szerokie drzwi umożliwiające swobodny wjazd osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W ogólnodostępnej przestrzeni budynku
na parterze nie ma progów.

Placówka posiada plan ewakuacji, wszyscy pracownicy są przeszkoleni w tym zakresie. Informacje o kierunkach i drogach ewakuacji przedstawione są w sposób wizualny. Ponadto w pomieszczeniach żłobka znajduje się oświetlenie ewakuacyjne.

Budynek nie jest wyposażony w tyflograficzne plany ewakuacji, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, dostosowane drogi ewakuacyjne, pokoje oczekiwania na ewakuację oraz schodowe wózki ewakuacyjne.

W przed wejściem głównym do żłobka jest możliwość kontaktu za pomocą domofonu.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opracowany został plan działania umożliwiający poprawę dostępności architektonicznej budynku osobom ze szczególnymi potrzebami, który jest na etapie wdrażania.