Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku w 2022 r.

Szanowni Rodzice

Dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 – żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna – wprowadza Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r.  o rodzinnym kapitale opiekuńczym dostępna na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002270 .

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (rodzinny kapitał opiekuńczy kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12 a 36 miesiącem życia).

Zatem dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku będzie przysługiwać na:

– dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,

– dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,

– wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Jeśli więc opłata rodzica wynosi  300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie. Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód.

Realizacja dofinansowania, tj. prowadzenie postępowania w sprawie jego przyznania i wypłaty, należeć będzie, tak jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, do ZUS. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia 2022 r. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022r.

Wniosek do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź ministerialnej platformy Empatia.

Ważne terminy dla rodziców

1. Do 14 stycznia 2022 r.  rodzice dzieci już uczęszczających do żłobka są zobowiązani do przekazania w formie karty aktualizacyjnej następujących danych:
1) numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;
2) daty urodzenia rodziców;
3) numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;
4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub objętych opieką dziennego opiekuna podmiotowi prowadzącemu instytucję.

Karta aktualizacyjna dotycząca ww. danych jest dostępna na stronie internetowej Miejskiego Żłobka w Głownie: www.zlobekglowno.pl  oraz w siedzibie żłobka.

2. Od 10 grudnia 2021 r. rodzice ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku już teraz są zobowiązani przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkową daną w stosunku do dotychczas podawanych jest numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy nie nadano numeru PESEL. Ponadto rodzic jest zobowiązany przedstawić: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotychczas daty urodzenia podawano, gdy nie nadano numeru PESEL. Dodatkową daną w stosunku do dotychczas podawanych jest także numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy nie nadano numeru PESEL. Rodzic jest zobowiązany do podania także adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu rodziców (dotychczas ich podanie było fakultatywne).

Dane te są potrzebne do przyznania dofinansowania przez ZUS.

3. Od 1 kwietnia 2022 r. rodzic składa wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania do ZUS . Jeżeli rodzic złoży wniosek
o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź ministerialnej platformy Empatia.